Vilkår Abonnement

Innledende bestemmelser
Denne avtalen gjelder mellom Vega Integrity AS og foretaket som har bestilt Tjenesten (Kunden). Med Tjenesten menes Vega Integritys nyhets- og kompetanseplattform VEGA + slik denne er innrettet til enhver tid. Denne Avtalen regulerer vilkårene for Kundens tilgang til Tjenesten. Den enkelte brukers utnyttelse av Tjenesten under Kundens abonnement (Bruker) reguleres av en egen brukeravtale.

Det er kun virksomheter og personer som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, eller som har en offentlig eller privat definert rolle innenfor bekjempelse av økonomisk kriminalitet og terrorisme som vil få tilgang til å kjøpe Tjenesten. Vega Integrity gjennomgår alle som bestiller Tjenesten. Ved tvilstilfelle avgjøre Vega Integrity alene hvorvidt foretaket eller personen får tilgang til å bestille Tjenesten.

Dersom ikke annet er avtalt er det enkelte abonnement kun gyldig for den virksomhet det er registrert på, knyttet til organisasjonsnummer. Det er ikke tillat å gi brukere utenfor virksomheten tilgang uten etter særskilt avtale.

Rettighetene i henhold til denne avtalen kan verken ved salg, leie, utlån eller på annen måte overføres til tredjepart.

Bestilling av Tjenesten
Kunden legger inn en bestilling på hvilken abonnementspakke som er ønskelig og mottar fra Vega Integrity en bestillingsbekreftelse på dette. I bestillingsbekreftelsen gis det nærmere informasjon om opprettelse av brukere. Kunden kan opprette brukere for sine ansatte inntil det maksantallet som ligger i den bestilte abonnementspakken. 

Tjenesten og innhold
Denne avtalen gir tilgang til det innhold og den funksjonalitet som ligger i Tjenesten på tidspunktet for avtaleinngåelse. Vega Integrity står fritt til å videreutvikle Tjenesten, herunder tilføye, avvikle eller endre innhold og funksjonalitet. Avvikling av eller endringer i innhold eller funksjonalitet vil ikke gi Kunden rett til kompensasjon.

Vega Integrity er ikke ansvarlig for feil i innhold eller funksjoner. Feil eller mangler skal ikke gi grunnlag for krav om prisavslag, skadeserstatning eller andre misligholdsbeføyelser mot utgiver, redaktør, samarbeidspartnere, forfatter eller andre som har utført arbeid vedrørende innhold og funksjoner i Tjenesten.

Tjenesten vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00:00 til 24:00.

Vega Integrity er ikke ansvarlig for følger av driftsstans eller innskrenkninger av tilgjengeligheten. Kundens Brukere er ansvarlige for å benytte versjoner av nettlesere som Vega Integrity støtter.

Innhold i Tjenesten kan fritt brukes til utskrifter, digitale kopier og deling mellom kollegaer. Utnyttelse av tekst fra VEGA + til distribusjon, forlagsvirksomhet, videresalg eller kommersiell opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale og samtykke fra Vega Integrity.

Pris og fakturering
Priser, betalingsbetingelser og vilkår for beregning av fakturagrunnlag finnes til enhver tid tilgjengelig på Vega Integritys nettsted. For denne avtalen gjelder de priser og vilkår som til enhver tid er opplyst om på hjemmesiden. For kunder med særskilt avtale gjelder egne vilkår.

Brukere og tilgangsstyring
Kunden tildeles en egen firmaidentitet hos Vega Integrity. Når bestillingen er bekreftet vil Kunden kunne opprette brukere for ansatte hos Kunden som skal gis tilgang til Tjenesten i det antallet som inngår i abonnementspakken Kunden har bestilt. Når Kunden har lagt inn Brukere skal Vega Integrity gi Brukerne full tilgang til Tjenesten.

Brukerne tildeles en brukerID og passord for hver bruker fra Vega Integrity. BrukerID og passord er konfidensielle opplysninger mellom Vega Integrity og Bruker. Brukeren bekrefte å ha lest Vega Integritys brukervilkår.  Hver bruker er personlig, og det er ikke tillatt å dele bruker med andre i eller utenfor virksomheten. Vega Integrity har rett til å måle bruk. Mistanke om at brukere har blitt delt med andre vil bli tatt opp med Kunden, og vil kunne lede til umiddelbar sletting av vedkommende bruker.

Vega Integrity skal ikke bruke Brukerens data til annonsering eller kommersielle formål uten samtykke fra Bruker. Vega Integrity kan benytte data om og fra Kunden og tilhørende brukere til tilgangskontroll, måling av bruk, brukertilpasning av tjenester, statistikk-, regnskaps- og faktureringsformål.

Mislighold
Dersom vilkårene i denne avtalen brytes, kan Vega Integrity si opp avtalen med umiddelbar virkning og utestenge Kundens Brukere fra Tjenesten.

Ved mistanke om misbruk hos Kunden eller tilhørende brukere kan Vega Integrity sperre Kundens og/eller de enkelte brukeres tilgang til Tjenesten uten nærmere begrunnelse.

Dersom Kunden har oppgitt for lavt antall brukere som grunnlag for fakturering, slik at Kunden har betalt mindre for Tjenesten enn det som følger av Vega Integritys abonnementspakker kan Vega Integrity kreve at Kunden etterbetaler differansen.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr i henhold til gjeldende regler.

Ved manglende betaling kan Vega Integrity stenge tilgangen til Tjenesten uten nærmere varsel. Før gjenåpning må Kunden gjøre opp alt utestående under Avtalen. Vega Integrity kan belaste Kunden et gebyr for å gjenåpne tilgangen til Tjenesten.

Endringer
Endringer i denne avtalen som ikke innskrenker Brukerens rettigheter kan utføres uten varsel og uttrykkelig samtykke fra Brukeren. Ved betydelige endringer og endringer som innskrenker Brukerens rettigheter skal Vega Integrity varsle de berørte.

Ikrafttredelse og oppsigelse
Denne avtalen trer i kraft ved signering. Fakturering skjer i henhold til det faktureringsintervallet Kunden har valgt: månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Avtalen løper til den sies opp av en av partene. Begge parter kan si opp avtalen med 6 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden løper fra første kalendermåned etter oppsigelsen ble levert. Oppsigelse skal skje skriftlig via e-post.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr