Rapporteringspliktige og deres rolle

Foretak, virksomheter og yrkesutøvere som er underlagt hvitvaskingsregelverket, har det til felles at de fungerer som inngangsporter (gatekeepers) til det finansielle systemet, eller forestår transaksjoner på vegne av personer eller bedrifter. Slik virksomhet er særlig sårbar for å bli involvert i de ulike stadiene i en hvitvaskingsprosess. Virksomheter underlagt hvitvaskingsregelverket kalles rapporteringspliktige. I pensumkompendiet gis … Les mer

Aktører

Vi har allerede nå i Del 1 vært innom flere sentrale aktører på antihvitvaskingsområdet. Kjennskap til de sentrale aktørene og premisseleverandørene på antihvitvask er viktig, hovedsakelig fordi de publiserer svært verdifullt kildemateriale. Kildematerialet de publiserer relaterer seg både til regulatoriske forhold, geografiske forhold og etterretningsmessige forhold.  Under er det inntatt en oversikt over de mest … Les mer

Samfunnsansvar

I denne leksjonen skal vi se på hvordan arbeidet med antihvitvask er et samfunnsansvar – ikke bare et regulatorisk ansvar. ESG (Environmental Social Governance) blir stadig viktigere for alle virksomheter, og for rapporteringspliktige inngår arbeidet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering som en sentral del av ESG-ansvaret. Et målrettet antihvitvaskingsarbeid er en forutsetning … Les mer

1.2. Antihvitvask – et samfunnsansvar: Opphav og historie

En sped start i USA Den første lovgivningen som hadde som formål å motvirke hvitvasking, og som påla banker plikter var den amerikanske Bank Secrecy Act som ble vedtatt i 1970. Loven påla banker å melde fra til myndighetene om valutatransaksjoner på over 10 000 dollar, dersom midler på mer enn 10 000 dollar ble … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr