Informasjon til kunder

Rapporteringspliktige skal før kundeforholdet etableres eller transaksjonen gjennomføres informere kunden om reglene for behandling av personopplysninger under hvitvaskingsregelverket.

Personvernforordningen artikkel 13 og 14 som gjelder som norsk lov, inneholder omfattende krav til informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger. Hvitvaskingslovens krav til informasjon inneholder i liten grad krav utover det som allerede følger av personverndirektivet, men i og med at hvitvaskingsloven § 33 spesifiserer at kunden skal ha opplysninger som reglene for behandling av personopplysninger etter hvitvaskingsregelverket bør kunder, i tillegg til å få opplysninger om det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger, gis opplysninger om de særlige reglene i hvitvaskingsloven om begrensninger i retten til innsyn. Kunder må også informeres om den omfattende adgangen til å dele opplysninger etter § 31.