Håndtering av kunde etter rapportering

Avsløringsforbud

Etter at MT-rapport er sendt er det for det første grunn til å være oppmerksom på § 28 som oppstiller et straffesanksjonert forbud mot å opplyse til kunden eller tredjepersoner at det er sendt MT-rapport.

Omklassifisering av risiko og kundetiltak

Dersom kunden før rapportering har hatt lav eller moderat risikoklassifisering er det som regel grunn til å omklassifisere denne til høy. Normalt er det gjennomført forsterkede tiltak i forbindelse med undersøkelsene, ved at man har kartlagt interne og eksterne kilder, og gjerne også hatt kontakt med kunden for å få informasjon og dokumentasjon. Det vil etter rapportering måtte avgjøres hvilken løpende oppfølging kunden skal ilegges videre. Denne bør være av forsterket art.

Avvikling av kundeforhold

Selv om kunden er rapportert krever ikke hvitvaskingsloven at kundeforholdet avsluttes. Det eneste forholdet som etter hvitvaskingsloven medfører at et kundeforhold må avsluttes, er at kundetiltak ikke lar seg gjennomføre. At loven ikke krever at kundeforhold avsluttes etter at det er sendt MT-rapport, understreker at lovens primære formål er å skaffe myndighetene etterretningsinformasjon, ikke å redusere risiko.

Det må likevel som oftest være adgang til å avvikle kundeforhold etter at det er sendt MT-rapport. Grunnen til at det er sendt MT-rapport er i majoriteten av sakene at den rapporteringspliktige har en begrunnet mistanke om at det har – eller vil – foregå hvitvasking eller terrorfinansiering.
Rapporteringspliktige har som foretak et objektivt straffeansvar for overtredelse av straffebestemmelsene om heleri og hvitvasking. For fysiske personer er skyldgraden simpel uaktsomhet. Eksponering for strafferettslig medvirkningsansvar for overtredelse av slike straffebud vil for et rapporteringspliktig foretak virke negativt på hele omdømmet.

Det foregår interessante diskusjoner rundt denne problemstillingen i EU. Et negativt moment ved å avvikle i disse tilfellene vil være at den rapporteringspliktige ikke lenger kan forsyne myndighetene med etterretningsinformasjon. Det ville vært bedre for EFEs etterforskning at den rapporteringspliktige kunne fortsette å rapportere kundens aktivitet, fremfor at kunden blir presset ut av et godt kontrollerbart system til en undergrunn av uformell betalingsformidling der myndighetene har liten eller ingen kontroll.

Det er svært viktig at avvikling av kundeforhold i disse tilfellene ikke avslører at kunden er rapportert eller under mistanke. Oppsigelses – eller hevingsvedtaket må derfor formuleres med grunnlag i utilstrekkelige gjennomførte kundetiltak eller informasjonsmangler.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å ikke avvikle etter rapportering – eksempelvis der en er usikker på hvorvidt det i det hele tatt foregår hvitvasking, men har rapportert saken fordi undersøkelsene ikke har vært egnet til å avkrefte indikasjonene.

Alle vurderinger knyttet til hvorvidt et kundeforhold skal avvikles eller ikke må dokumenteres.