Geografisk risiko som kunderisiko BM

BM: Bedrift Marked

Bedriftskunder representerer en høyere iboende risiko enn personkunder. Bedriften styres og håndteres av et stort antall personer med ulike roller, den kan ha virksomhet i flere land , inngå i selskapsstrukturer og drive i bransjer som har høy risiko for økonomisk kriminalitet. I tillegg stiller hvitvaskingsloven særlig strenge krav til verifisering av reelle rettighetshaveres identitet. Det er derfor helt fundamentalt at virksomheten har god oversikt over den risikoen bedriftskunder representerer.

Internasjonal virksomhet

Dersom bedriften har virksomhet i utlandet vil dette være en faktor som driver risikoen opp. Bedrifter som i tillegg har virksomhet i høyrisikoland vil utgjøre en lovpålagt høyrisikogruppe

Utlandstransaksjoner

Bedrifter som jevnlig foretar utenlandsbetalinger, eller som har oppgitt som formål å foreta utenlandsbetalinger, vil være en kundegruppe som bør inngå som en egen risikodriver i den kundespesifikke risikovurderingen. 

Reelle rettighetshavere

Forhold knyttet til bedriftens reelle rettighetshavere kan være viktige momenter ved bedømmelse av kunderisiko, for eksempel gjelder dette reelle rettighetshaveres statsborgerskap, bostedsland, tilknytning til andre selskaper, grunnlaget for reelt rettighetshav og hvor kompleks strukturen er.