Hvitvaskingsansvarlig revisjonsselskap

Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige i revisjonsforetak, og gir en grundig innføring i  hvordan hvitvaskingsloven på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i virksomheten.

Tidsramme på 3 måneder
Nettbasert
Digital eksamen og sertifisering
Typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet
Hvitvaskingsregelverkets forpliktelser
Operasjonalisering av hvitvaskingsloven i revisjonsvirksomhet
Effektive undersøkelser og rapportering til Økokrim

Revisorer representerer en inngangsport til finanssystemene og innehar dermed en betydelig risiko for å bli brukt som ledd i hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvaskingsregelverket stiller derfor omfattende krav til revisorer og revisjonsselskap om å inneha risikovurderinger og rammeverk, gjennomføre kundetiltak og risikoklassifisering, og undersøke og rapportere mistenkelige forhold. Lovens forpliktelser er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av revisors og revisjonsselskapets oppgaver å tilpasse regelverket sin virksomhet og risikoprofil.

Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige, fagansvarlige og andre med ledende funksjoner på området for antihvitvask i revisjonsforetak, og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan forpliktelsene på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i virksomheten. Kurset gir videre innføring i ulike typologier og modus for økonomisk kriminalitet og indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering med hensyn til revisjonsaktiviteter.

Kursdeltakere vil være i stand til å analysere en virksomhets risikoprofil og utvikle kritiske strategier og prosesser for å implementere tiltak for å effektivt forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Sertifiserte ansatte vil være i bedre stand til å bidra til virksomhetens bunnlinje, ved å oppnå god etterlevelse tilpasset selskapets risiko – og kommersielle profil. Kurset bidrar også til å gjøre rapporteringspliktige virksomheter i stand til å ivareta samfunnsansvar og overholde lovens forpliktelser ved at relevant personell innehar spesialkompetanse innenfor fagområdet antihvitvask.

Kurspris:

8 000 kr
Kommer i 2022.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for alle revisorer i rapporteringspliktige foretak – men er særlig rettet mot personer i ledende stillinger på antihvitvask, som har overordnet ansvar for implementering av styringsrammeverk.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på plattformen VegaCert. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring. Gjennom VegaCert vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kunnskapsnivået til den enkelte ansatte.

Omfang

Kurset kan gjennomføres fleksibelt over en periode på 3 måneder, og vil avsluttes med en digital eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset og eksamen vil gi deltaker en sertifisering som antihvitvaskingsspesialist revisjon,  som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.

Kursinnhold

 • Innsikt i fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering,
  og typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet
 • Forståelse av ens egen rolle som revisor i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Viktigheten av å arbeide med antihvitvask.
 • Dyp kunnskap om hvitvaskingsregelverkets forpliktelser.
 • Implementering og operasjonalisering av hvitvaskingsloven i revisjonsvirksomhet.
 • Utarbeidelse av risikovurderinger og komplette virksomhetsprogrammer.
 • Evne til å identifisere mistenkelige forhold, gjennomføre
  undersøkelser og rapportere til Økokrim på en effektiv og grundig måte.