Hvitvaskingsansvarlig regnskapsforetak

Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige i regnskapsforetak, og gir en grundig innføring i  hvordan hvitvaskingsloven på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i virksomheten.

Tidsramme på 4 måneder
Nettbasert
Digital eksamen og sertifisering
Typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet
Regnskapsføres rolle i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Operasjonalisering av hvitvaskingsloven i regnskapsvirksomhet
Undersøkelser og rapportering til Økokrim

Gir spesialkompetanse innenfor fagområdet antihvitvask

Regnskapsførere representerer en inngangsport til finanssystemene og innehar dermed en betydelig risiko for å bli brukt som ledd i hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvaskingsregelverket stiller derfor omfattende krav til regnskapsførere og regnskapsforetak om å inneha risikovurderinger og rammeverk, gjennomføre kundetiltak og risikoklassifisering, og undersøke og rapportere mistenkelige forhold. Lovens forpliktelser er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av regnskapsfører- eller regnskapsførerselskapets oppgaver å tilpasse regelverket sin virksomhet og risikoprofil.

Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige, fagansvarlige og andre med ledende funksjoner på området for antihvitvask i regnskapsførerforetak, og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan forpliktelsene på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i virksomheten. Kurset gir videre innføring i ulike typologier og modus for økonomisk kriminalitet og indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering med hensyn til regnskapsaktiviteter.

Kursdeltakere vil være i stand til å analysere en virksomhets risikoprofil og utvikle kritiske strategier og prosesser for å implementere tiltak for å effektivt forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Sertifiserte ansatte vil være i bedre stand til å bidra til virksomhetens bunnlinje, ved å oppnå god etterlevelse tilpasset selskapets risiko – og kommersielle profil. Kurset bidrar også til å gjøre rapporteringspliktige virksomheter i stand til å ivareta samfunnsansvar og overholde lovens forpliktelser ved at relevant personell innehar spesialkompetanse innenfor fagområdet antihvitvask.

Kurspris:

8 000 kr
Åpent for påmelding. Oppstart 1 juni 2022.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for hvitvaskingsansvarlige i regnskapsforetak.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på plattformen VegaCert. Kurset er enkelt navigerbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring. Gjennom VegaCert vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kunnskapsnivået til den enkelte ansatte.

Omfang

Kurset kan gjennomføres fleksibelt over en periode på 4 måneder, og vil avsluttes med en digital eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset og eksamen vil gi deltaker et kurssertifikat som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.

Kursinnhold

 • Innsikt i fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering,
  og typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet
 • Forståelse av ens egen rolle som regnskapsfører i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Viktigheten av å arbeide med antihvitvask.
 • Dyp kunnskap om hvitvaskingsregelverkets forpliktelser.
 • Implementering og operasjonalisering av hvitvaskingsloven i regnskapsvirksomhet.
 • Utarbeidelse av risikovurderinger og komplette virksomhetsprogrammer.
 • Evne til å identifisere mistenkelige forhold, gjennomføre
  undersøkelser og rapportere til Økokrim på en effektiv og grundig måte.