Styrekurs regnskapsforetak

Dette er et kurs for styremedlemmer i regnskapsforetak. Kurset gjør et dypdykk i hvitvaskingsregelverkets funksjon og implikasjoner, og styrets rolle og ansvar

2 timer
Seminar med peronlig oppmøte
Sertifisering for gjennomført kurs
Sanksjoner ved manglende etterlevelse
Styrets forpliktelser og ansvar
Effektiv risikostyring
Evaluering av egen virksomhets rammeverk

Dokumenter opplæring i henhold til lovens opplæringskrav

Antihvitvask som regulativt område har de siste årene blitt mer omfattende og komplekst. Det samme har konsekvensene for ikke å etterleve regelverket. Store hvitvaskingsskandaler i finanssektoren dominerer jevnlig nyhetsbildet: millionbøter, omdømmetap, straffeforfølgning og personlige karrieretap har blitt en del av virkeligheten som må hensyntas av alle aktører i finans.

Styret og de enkelte styremedlemmer i rapporteringspliktige foretak har et omfattende personlig ansvar under hvitvaskingsregelverket. Det skal sikres et solid rammeverk for risikostyring og rammeverket skal implementeres i virksomheten. Dette krever forståelse av hvitvaskingsregelverkets forpliktelser og dets implikasjoner.

Dette kurset bidrar til å gjøre medlemmer av styret i stand til å ivareta sine forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket. Det gis innføring i regelverkets opphav og funksjon i samfunnet, regelverkets hovedforpliktelser, kartlegging og håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, utarbeidelse av risikorammeverk og implementering av risikostyringsprosesser i foretaket.

Hvitvaskingsloven krever at alle ansatte i rapporteringspliktige foretak – inkludert foretakets styre – jevnlig mottar differensiert opplæring. Antihvitvask – Styrekurs sikrer at virksomheten kan dokumentere gjennomført opplæring i henhold til lovens opplæringskrav.

Kurspris:

20 000 kr
Kommer i 2022.

Kursformat

Kurset tilbys gjennomført som ordinært seminar med personlig oppmøte av kursholdere fra Vega Integrity. Kurset tilbys også i online-format ved at det enkelte styremedlem gjennomfører kurset på plattformen VegaCERT. Gjennomføring av kurs vil gi en kurssertifisering som gjør det enkelt for virksomheten å dokumentere kunnskapsnivå og opplæring.

Omfang

Kurset består av 2 timer med kursmateriale.

Kursinnhold

  • Fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering
  • Hvitvaskingsregelverket som samfunnsansvar
  • Styrets rolle
  • Styrets forpliktelser og ansvar
  • Effektiv risikostyring
  • Sanksjoner ved manglende etterlevelse
  • Evaluering av egen virksomhets rammeverk