Basiskurs regnskapsførere

Kurset fokuserer på regnskapsføreres rolle i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering, og gir innsikt i hvordan regnskapsførere og foretak kan implementere og operasjonalisere hvitvaskingsregelverkets forpliktelser på en effektiv måte.

Tidsramme på 4 uker
Nettbasert
Digital eksamen og sertifisering
Typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet
Regnskapsførers rolle i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Implementering og operasjonalisering av hvitvaskingsloven i regnskapsvirksomhet
Gjennomføring av undersøkelser og rapportering til Økokrim

Ivareta ditt samfunnsansvar og lovens forpliktelser

Regnskapsførere representerer en inngangsport til finanssystemene og innehar dermed en betydelig risiko for å bli brukt som ledd i hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvaskingsregelverket stiller derfor omfattende krav til regnskapsførere og regskapførerselskaper om å inneha risikovurderinger og rammeverk, gjennomføre kundetiltak og risikoklassifisering, og undersøke og rapportere mistenkelige forhold. Lovens forpliktelser er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av regnskapsfører- eller regnskapsførerselskapets oppgaver å tilpasse regelverket sin virksomhet og risikoprofil.

Dette kurset er utformet spesielt for regnskapsførere, og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan forpliktelsene på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i akkurat denne bransjen. Kurset gir videre innføring i ulike typologier og modus for økonomisk kriminalitet og indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering med hensyn hvordan regnskapsførere kan benyttes i ulovlig virksomhet.

Kurset bidrar til å gjøre virksomheten i stand til å ivareta samfunnsansvar og overholde lovens forpliktelser ved ansatte gjøres i stand til å gjenkjenne og rapportere mistenkelige forhold. Hvitvaskingsloven krever at alle ansatte i rapporteringspliktige foretak jevnlig mottar differensiert opplæring. Antihvitvask – Kurs for regnskapsførere sikrer at virksomheten kan dokumentere gjennomført opplæring i henhold til lovens opplæringskrav.

Kurspris:

4 000 kr
Kommer i 2022.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for alle regnskapsførere, så vel som ansatte i regnskapsforetak som utfører oppgaver som faller inn under hvitvaskingsregelverket, herunder lønns – og fakturatjenester, IT-tjenester, rådgivning, avgiftsrepresentasjon, due diligence, a-meldinger og skattemeldinger.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på plattformen VegaCert. Kurset er enkelt navigerbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring. Gjennom VegaCert vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kunnskapsnivået til den enkelte ansatte.

Omfang

Kurset kan gjennomføres fleksibelt over en periode på 4 uker, og vil avsluttes med en digital eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset og eksamen vil gi deltaker et kurssertifikat som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.

Kursinnhold

  • Innsikt i fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering,
    og typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet
  • Forståelse av ens egen rolle som regnskapsfører i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
  • Viktigheten av å arbeide med antihvitvask.
  • Hvitvaskingslovens hovedforpliktelser.
  • Implementering og operasjonalisering av hvitvaskingsloven i regnskapsvirksomhet.
  • Evne til å identifisere mistenkelige forhold, gjennomføre
    undersøkelser og rapportere til Økokrim på en effektiv og grundig måte.