Risikovurdering og rammeverk for eiendomsmeglingsforetak

Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige og ledende ansatte i eiendomsmeglingsforetak, og gir en grundig innføring i hvordan hvitvaskingsregelverket kan implementeres på strategisk, taktisk og operativt nivå i virksomheten.

Tidsramme på 2 måneder
Nettbasert
Digital eksamen og sertifisering
7 timer godkjent etterutdanning for eiendomsmeglere
Eiendomsmeglers rolle i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Strategisk, taktisk og operativ implementering av hvitvaskingsloven
Utarbeidelse av risikovurdering og virksomhetsprogrammer

Hvitvaskingsregelverket stiller omfattende krav til eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak om gjennomføringen av risikovurderinger, kundetiltak, oppfølging av løpende kundeforhold – og undersøkelse og rapportering til Økokrim. Regelverket er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av eiendomsmeglingsforetakets oppgaver å tilpasse regelverket til foretakets virksomhet og risikoprofil.

En forutsetning for å lykkes i å etterleve hvitvaskingsregelverket er at det utarbeides en grundig virksomhetsinnrettet risikovurdering i henhold til lovens krav og et solid rammeverk. Governance er viktig for alle selskaper som forholder seg til omfattende og komplekse reguleringer, og hvitvaskingsloven krever at rapporteringspliktige har et styringsrammeverk på plass for antihvitvask.

Dette kurset gir en grundig innføring i forståelse av risiko og risikobasert tilnærming på området for antihvitvask. Etter gjennomført kurs vil kursdeltaker være i stand til å identifisere og vurdere risiko, og innarbeide vurderingene i et risikorammeverk. Kursdeltaker vil kunne utarbeide komplette styringsrammeverk og virksomhetsprogrammer for antihvitvask, bestående av risikovurderinger, rutiner, rapportering og internkontroll.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker et kurssertifikat.

Kursavgift

  • Vega+ Abonnent:  4 000 NOK
  • Andre: 5 000 NOK

Kurspris:

5 000 kr

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak.
Kurset er spesielt relevant for hvitvaskingsansvarlige og ledende ansatte i eiendomsmeglingsforetak.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på Vegas digitale kursplattform. Kurset er enkelt
navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring.

Omfang

Kurset kan gjennomføres innenfor en periode på 8 uker, og avsluttes med en eksamen bestående av 20 flervalgspørsmål. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker et kurssertifikat som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.

Kursinnhold

  • Hvitvaskingslovens krav til governance
  • Hva risiko er – og hvordan den identifiseres og vurderes på området for antihvitvask
  • Risikobasert tilnærming: funksjon og innhold
  • Evne til å gjennomføre foretaksspesifikke og kundespesifikke risikovurderinger
  • Evne til å utarbeide og implementere komplette styringsrammeverk bestående av risikorammeverk, strategier, rutiner, rapportering og internkontroll.
  • Evne til å utarbeide overordnede opplæringsstrategier for virksomheten
  • Kunnskap om – og evne til – å gjennomføre internkontroll i virksomheten