Hvitvaskingsansvarlig eiendomsmeglerforetak

Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige i eiendomsmeglingsforetak, og gir en grundig innføring i hvordan hvitvaskingsregelverket kan implementeres på strategisk, taktisk og operativt nivå i virksomheten.

Tidsramme på 3 måneder
Nettbasert
Digital eksamen og sertifisering
Typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet
Eiendomsmeglers rolle i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Strategisk, taktisk og operativ implementering av hvitvaskingsloven
Utarbeidelse av risikovurdering og virksomhetsprogrammer

Hvitvaskingsregelverket stiller omfattende krav til eiendomsmeglingsforetak og eiendomsmeglere om å inneha risikovurderinger og rammeverk, gjennomføre kundetiltak og risikoklassifisering, og undersøke og rapportere mistenkelige forhold. Lovens forpliktelser er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av eiendomsmeglingsforetakets oppgaver å tilpasse regelverket til foretakets virksomhet og risikoprofil.

Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige, fagansvarlige og andre med ledende funksjoner på området for antihvitvask i eiendomsmeglingsforetak, og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan forpliktelsene på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i virksomheten. Kurset gir videre innføring i ulike typologier og modus for økonomisk kriminalitet og indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering med hensyn til kjøp og salg av eiendom.

Kursdeltakere vil være i stand til å analysere en virksomhets risikoprofil og utvikle kritiske strategier og prosesser for å implementere tiltak for å effektivt forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Sertifiserte ansatte vil være i bedre stand til å bidra til virksomhetens bunnlinje, ved å oppnå god etterlevelse tilpasset selskapets risiko – og kommersielle profil. Kurset bidrar også til å gjøre rapporteringspliktige virksomheter i stand til å ivareta samfunnsansvar og overholde lovens forpliktelser ved at relevant personell innehar spesialkompetanse innenfor fagområdet antihvitvask.

Kurspris:

8 000 kr
Kommer i 2022.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for hvitvaskingsansvarlige og ledende ansatte i eiendomsmeglingsforetak.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på plattformen VegaCert. Kurset er enkelt navigerbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring. Gjennom VegaCert vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kunnskapsnivået til den enkelte ansatte.

Omfang

Kurset kan gjennomføres innenfor en periode på 3 måneder, og avsluttes med en digital eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker sertifisering som antihvitvaskingsspesialist innenfor eiendomsmegling,  som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.

Kursinnhold

  • Innsikt i fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering,
    og typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet.
  • Forståelse av ens egen rolle som eiendomsmegler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
  • Viktigheten av å arbeide med antihvitvask.
  • Hvitvaskingslovens forpliktelser om kundetiltak, løpende oppfølging, undersøkelser og rapportering
  • Implementering og operasjonalisering av hvitvaskingsloven i eiendomsmeglingsvirksomhet.
  • Evne til å identifisere mistenkelige forhold, gjennomføre
    undersøkelser og rapportere til Økokrim på en effektiv og grundig måte.