Styrekurs eiendomsmeglerforetak

Dette er et kurs for styremedlemmer i eiendomsmeglingsforetak. Kurset gjør et dypdykk i hvitvaskingsregelverkets funksjon og implikasjoner, og styrets rolle og ansvar.

2 timer
Seminar med personlig oppmøte
Kursbevis
Hvitvaskingsregelverket som samfunnsansvar
Styrets forpliktelser og ansvar
Effektiv risikostyring
Evaluering av virksomhetens rammeverk

Antihvitvask som regulativt område har de siste årene blitt mer omfattende og komplekst. Det samme har konsekvensene for ikke å etterleve regelverket. Store hvitvaskingsskandaler i finanssektoren dominerer jevnlig nyhetsbildet: millionbøter, omdømmetap, straffeforfølging og personlige karrieretap har blitt en del av virkeligheten som må hensyntas av alle aktører i finans.

Styret og de enkelte styremedlemmer i rapporteringspliktige foretak har et omfattende personlig ansvar under hvitvaskingsregelverket. Det skal sikres et solid rammeverk for risikostyring og rammeverket skal implementeres i virksomheten. Dette krever forståelse av hvitvaskingsregelverkets forpliktelser og dets implikasjoner.

Dette kurset bidrar til å gjøre medlemmer av styret i stand til å ivareta sine forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket. Det gis innføring i regelverkets opphav og funksjon i samfunnet, regelverkets hovedforpliktelser, kartlegging og håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, utarbeidelse av risikorammeverk og implementering av risikostyringsprosesser i foretaket.

Hvitvaskingsloven krever at alle ansatte i rapporteringspliktige foretak – inkludert foretakets styre – jevnlig mottar differensiert opplæring. Antihvitvask – Styrekurs sikrer at virksomheten kan dokumentere gjennomført opplæring i henhold til lovens opplæringskrav.

Kurspris:

20 000 kr
Kommer i 2022.

Kursformat

Kurset tilbys gjennomført som ordinært seminar med personlig oppmøte av kursholdere fra Vega Integrity. Kurset tilbys også i online-format ved at det enkelte styremedlem gjennomfører kurset på plattformen VegaCERT. Gjennomføring av kurs vil gi en kurssertifisering som gjør det enkelt for virksomheten å dokumentere kunnskapsnivå og opplæring.

Omfang

Kurset består av 2 timer med kursmateriale.

Kursinnhold

  • Fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering
  • Hvitvaskingsregelverket som samfunnsansvar
  • Styrets rolle
  • Styrets forpliktelser og ansvar
  • Effektiv risikostyring
  • Sanksjoner ved manglende etterlevelse
  • Evaluering av egen virksomhets rammeverk