Basiskurs for eiendomsmeglere

Utformet for eiendomsmeglere og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan hvitvaskingslovens forpliktelser gjennomføres i eiendomsmeglingsvirksomhet.

Tidsramme på 4 uker
Nettbasert
Digital eksamen og kursbevis
Innsikt i fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering
Eiendomsmeglers rolle i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Gjennomføre kundetiltak og løpende oppfølging
Gjennomføre undersøkelser og rapportere til Økokrim

Hvitvaskingsregelverket stiller omfattende krav til eiendomsmeglingsforetak og eiendomsmeglere om å inneha risikovurderinger og rammeverk, gjennomføre kundetiltak og risikoklassifisering, og undersøke og rapportere mistenkelige forhold. Lovens forpliktelser er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av eiendomsmeglingsforetakets oppgaver å tilpasse regelverket til foretakets virksomhet og risikoprofil.

Dette kurset er utformet spesielt for eiendomsmeglere, og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan forpliktelsene på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i virksomheten. Kurset gir videre innføring i ulike typologier og modus for økonomisk kriminalitet og indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering med hensyn til kjøp og salg av eiendom.

Kurset bidrar til å gjøre virksomheten i stand til å ivareta samfunnsansvar og overholde lovens forpliktelser ved ansatte gjøres i stand til å gjenkjenne og rapportere mistenkelige forhold. Hvitvaskingsloven krever at alle ansatte i rapporteringspliktige foretak jevnlig mottar differensiert opplæring. Antihvitvask – Kurs for eiendomsmeglere sikrer at virksomheten kan dokumentere gjennomført opplæring i henhold til lovens opplæringskrav.

Kurspris:

3 000 kr
Kommer i 2022.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for alle ansatte i eiendomsmeglingsforetak. Kurset er spesielt rettet mot eiendomsmeglere.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på plattformen VegaCert. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring. Gjennom VegaCert vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kunnskapsnivået til den enkelte ansatte.

Omfang

Kurset kan gjennomføres innenfor en periode på 4 uker, og avsluttes med en digital eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker et kurssertifikat som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.

Kursinnhold

  • Innsikt i fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering,
    og typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet.
  • Forståelse av ens egen rolle som eiendomsmegler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.
  • Viktigheten av å arbeide med antihvitvask.
  • Hvitvaskingslovens hovedforpliktelser.
  • Implementering og operasjonalisering av hvitvaskingsloven i eiendomsmeglingsvirksomhet.
  • Evne til å identifisere mistenkelige forhold, gjennomføre
    undersøkelser og rapportere til Økokrim på en effektiv og grundig måte.