Antihvitvask Spesialist

Antihvitvask Spesialist er en avansert sertifisering som gir dokumentert faglig tyngde innenfor antihvitvask med fokus på praktisk virksomhetsimplementering på strategisk, taktisk og operativt nivå.

50 timer over 6 måneder
Nettkurs
Digital eksamen og sertifisering
Operasjonalisering av hvitvaskingsregelverket
Utarbeidelse av risikovurderinger og rutiner
Komplette virksomhetsprogrammer for antihvitvask
Hvitvaskingslovens operative forpliktelser

Antihvitvask spesialist

Fokuset på antihvitvask de siste årene er uten historisk sidestykke. Store hvitvaskingsskandaler i finanssektoren dominerer jevnlig nyhets-bildet; store bøter,  straffeforfølgning og personlige karrieretap har blitt en del av er virkelighet som må hensyntas av aktørene. Vi befinner oss også i en tid preget av kontinuerlig utvikling – endringer skjer raskt – spesielt på området for digitalisering. Dette endringsbildet gjenspeiles også hos kriminelle aktører: Metoder og modus endrer seg i takt med samfunnsutviklingen, og bidrar til å gjøre området krevende. Følgelig er antihvitvask blitt en sentral del av risikostyringen og de operative prosessene i rapporteringspliktige virksomheter.

Antihvitvask Spesialist tar for seg både den faglige betydningen av regelverkets sentrale forpliktelser, og ulike metoder for praktisk virksomhetsimplementering. Formålet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere en virksomhets risikoprofil, og utvikle kritiske strategier og prosesser for å implementere tiltak for å effektivt forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Kurset sikrer omfattende kompetanse på området for økonomisk kriminalitet og vil innebære økt konkurransedyktighet både for kursdeltakere som ønsker en karriere på fagområdet og for virksomheten.

Sertifiserte ansatte vil være i bedre stand til å bidra til virksomhetens bunnlinje, ved å oppnå god etterlevelse tilpasset selskapets risiko – og kommersielle profil. Kurset bidrar også til å gjøre rapporteringspliktige virksomheter i stand til å ivareta samfunnsansvar og overholde lovens forpliktelser ved at relevant personell innehar spesialkompetanse innenfor fagområdet antihvitvask.

Rabattert pris for Vega+ abonnenter -10%

(VegaPluss-medlemskapet må oppgis ved bestilling under tilleggsinformasjon i bestillingskjema. Rabatt vil da legges på fakturaen.)

Kurspris:

15 000 kr
Åpent for påmelding.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for ansatte som arbeider, eller ønsker en karriere,  innenfor antihvitvask og økonomisk kriminalitet. Kurset er spesielt rettet mot ansatte – både ledere og spesialister som arbeider innenfor antihvitvask, økonomisk kriminalitet, compliance og risikostyring.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på din bruker på www.vegaintegrity.no. Kurset er enkelt navigertbart, og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring.

Omfang

Kurset består av kursmateriale estimert til 50 timer. Noen av kursets moduler vil inneholde praktiske oppgaver, og kurset i sin helhet vil avsluttes med en eksamen.  Kandidatene vil få trening i bl.a. å utarbeide risikorammeverk og governance-strukturer. Kursgjennomføring er selvgående og fleksibel, og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 6 måneder. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker kurssertifisering innenfor antihvitvask (Vega Antihvitvask Spesialist / Vega AML Specialist Certification).

Påmelding

Hvert kurs er åpent for 30 deltakere. For å delta på kurset, kan du melde deg på her hvor du får oversikt over første ledige oppstartsdato.

Kursinnhold

  • Kunnskap om ulike former for økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering
  • Kunnskap om modus for hvitvasking og terrorfinansiering, og gode ferdigheter i å identifisere risiko, indikatorer og mistanke.
  • Evne til å lede organisasjonen gjennom et komplekst AHV-landskap, og mobilisere effektive tiltak og prosesser for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.
  • God oversikt over sammenhenger mellom antihvitvask og øvrig risikostyring i virksomheten.
  • Dyp kunnskap om hvitvaskingsregelverkets krav og forpliktelser.
  • Detaljert kunnskap om kundetiltak (KYC) rettet mot person-og bedriftskunder.
  • God forståelse av risiko og risikostyring.
  • Evne til å utarbeide komplette virksomhetsprogrammer, herunder risikovurderinger og rutiner for rapporteringspliktige virksomheter.
  • Solide ferdigheter innen operasjonalisering av hvitvaskingsregelverket gjennom interne virksomhetsprogrammer, rammeverk, strategier og operative prosesser.