Styrekurs

Vegas styrekurs fokuserer på styret ansvar og rolle under hvitvaskingsregelverket og annet tilknyttet regelverk som omhandler bekjempelse av økonomisk kriminalitet og ivaretakelse av samfunnsansvar.

2 timer
Seminar i dine lokaler
Kursbevis
Virksomhetens risiko
Styrets rolle og ansvar
Sanksjoner ved manglende etterlevelse
Effektiv risikostyring

Bygg styrekompetanse

Antihvitvask og regulatoriske krav knyttet til forebygging av økonomisk kriminalitet og ivaretakelse av samfunnsansvar har de siste årene blitt omfattende og komplekst. Det samme har konsekvensene for ikke å etterleve regelverket. Store hvitvaskingsskandaler i finanssektoren dominerer jevnlig nyhetsbildet; millionbøter, omdømmetap, straffeforfølgning og karrieretap har blitt en del av virkeligheten som må hensyntas av alle aktører.

Vegas styrekurs bidrar til å gjøre medlemmer av styret i stand til å ivareta sine forpliktelser. Det gis innføring i regelverkets opphav og funksjon i samfunnet, regelverkets hovedforpliktelser, styrets rolle og ansvar, kartlegging og håndtering av risiko og utarbeidelse av risikorammeverk og implementering av risikostyringsprosesser  i foretaket.

Kurspris:

20 000 kr
Ta kontakt med oss på kunde@vegaintegrity.no med spørsmål om tilgjengelighet.

Krav til styret

Styret og det enkelte styremedlem har et omfattende personlig ansvar under både selskapslovgivningen, strafferetten og hvitvaskingsregelverket. Det skal sikres et solid rammeverk for risikostyring og rammeverket skal implementeres i virksomheten. Dette krever forståelse av regelverkets forpliktelser og implikasjoner.

Hvitvaskingsregelverket krever at alle ansatte i rapporteringspliktige foretak – inkludert foretakets styre – jevnlig mottar differensiert opplæring. Dette kurset sikrer at virksomheten kan dokumentere gjennomført opplæring i henhold til regelverkets krav.

Kursformat

Kurset gjennomføres som seminar med personlig oppmøte av kursholdere fra Vega Integrity.
Dokumentasjon av gjennomført kurs gjør det enkelt for virksomheten å dokumentere kunnskapsnivå og opplæring.

Kursinnhold

  • Hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet
  • Samfunnsansvar og tilknytningen til ESG
  • Styrets rolle
  • Styrets forpliktelser og ansvar
  • Effektiv risikostyring
  • Sanksjoner ved manglende etterlevelse