Styrekurs Bank

Dette kurset fokuserer på styrets ansvar og rolle under hvitvaskingsregelverket, i tillegg til at vi i fellesskap evaluerer og gir input på din virksomhets styrevedtatte rammeverk.

2 timer
Seminar i dine lokaler
Kursbevis
Virksomhetens risiko
Styrets rolle og ansvar
Sanksjoner ved manglende etterlevelse
Effektiv risikostyring

Bygg styrekompetanse innen antihvitvask

Antihvitvask som regulativt område har de siste årene blitt mer omfattende og komplekst. Det samme har konsekvensene for ikke å etterleve regelverket. Store hvitvaskingsskandaler i finanssektoren dominerer jevnlig nyhetsbildet: millionbøter, omdømmetap, straffeforfølgning og personlige karrieretap har blitt en del av virkeligheten som må hensyntas av alle aktører i finans.

Dette kurset bidrar til å gjøre medlemmer av styret i stand til å ivareta sine forpliktelser etter hvitvaskingsregelverket. Det gis innføring i regelverkets opphav og funksjon i samfunnet, regelverkets hovedforpliktelser, styrets rolle og ansvar, kartlegging og håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, utarbeidelse av risikorammeverk og implementering av risikostyringsprosesser i foretaket.

Kurspris:

20 000 kr
Ta kontakt med oss på kunde@vegaintegrity.no med spørsmål om tilgjengelighet.

Lovens Krav

Styret og de enkelte styremedlemmer i rapporteringspliktige foretak har et omfattende personlig ansvar under hvitvaskingsregelverket. Det skal sikres et solid rammeverk for risikostyring, og rammeverket skal implementeres i virksomheten. Dette krever forståelse av hvitvaskingsregelverkets forpliktelser og implikasjoner.

Hvitvaskingsloven krever at alle ansatte i rapporteringspliktige foretak – inkludert foretakets styre – jevnlig mottar differensiert opplæring. Antihvitvask – Styrekurs sikrer at virksomheten kan dokumentere gjennomført opplæring i henhold til lovens opplæringskrav.

Kursformat

Kurset tilbys gjennomført som ordinært seminar med personlig oppmøte av kursholdere fra Vega Integrity. Kurset tilbys også i onlineformat ved at det enkelte styremedlem gjennomfører kurset på plattformen VegaCERT.

Dokumentering av gjennomføring av kurs gjør det enkelt for virksomheten å dokumentere kunnskapsnivå og opplæring.

 

Kursinnhold

  • Fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering
  • Hvitvaskingsregelverket som samfunnsansvar
  • Styrets rolle
  • Styrets forpliktelser og ansvar
  • Effektiv risikostyring
  • Sanksjoner ved manglende etterlevelse
  • Vi evaluerer din virksomhets styrevedtatte rammeverk på antihvitvask