Overtredelsesgebyrer og tilbakekall av regnskapsførerautorisasjon: Finanstilsynet har stort fokus på regnskapsførerbransjen

I 2020 gjennomførte Finanstilsynet stedlig tilsyn hos 11 regnskapsforetak som del av et tematilsyn rettet mot regnskapsførerforetaks og revisjonsforetaks etterlevelse av hvitvaskingsloven. Resultatet av tematilsynet var at 19 av de 22 foretakene som inngikk i tilsynet ble ilagt gebyr.

Nå publiseres flere tilsynsrapporter som detaljerer svakheter i antihvitvaskprogram som ble avdekket under tilsyn.

Agder Regnskap AS

Agder Regnskap AS, med 14 ansatte, 194 regnskapsføreroppdrag og en omsetning på ca kr 6,1 millioner får overtredelsesgebyr på kr 100 000,- for manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Kritikkene retter seg særlig mot den virksomhetsinnrettede risikovurderingen. Finanstilsynet skriver:

«Ved gjennomgang av dokumentene som ble fremlagt, mener Finanstilsynet at det på tilsynstidspunktet ikke var gjennomført en virksomhetsinnrettet risikovurdering tilpasset selskapet. Risikoen var ikke vurdert ut fra de lovbestemte kriteriene» og «I dokumentet gis det ikke beskrivelser av selskapet og dets virksomhet. Den terrorfinansieringsrisikoen som regnskapsførerselskapet kan være utsatt for er heller ikke vurdert.»

Nannestad Regnskapslag SA

Nannestad Regnskapslag SA har 7 ansatte i selskapet og ca. 270 regnskapsføreroppdrag. Omsetningen er ca. 5,2 millioner kroner. Også her har Finanstilsynet avdekket alvorlige mangler i foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og ilagt overtredelsesgebyr på 80 000 kroner.

I likhet med Agder Regnskap er virksomhetsinnrettet risikovurdering svært mangelfull til tross for at det er benyttet mal fra bransjeforening.

«Forut for tilsynet ble dokumentet “Rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering” innsendt. Dokumentet inneholder selskapets virksomhetsinnrettede risikovurdering og rutiner. Dokumentet er utarbeidet basert på en mal fra bransjeforening og er datert 4. november 2020.»

«Det fremgår av tilsvaret at regnskapsførerselskapet har benyttet skjemaer fra sin bransjeforening og fylt de ut slik foreningen har ment at de skal fylles ut, samt at selskapet har vært i god tro om at dette var tilstrekkelig. Det fremgår også at regnskapsførerselskapet har vært i kontakt med bransjeforeningen i etterkant av tilsynet og blitt informert om at skjemaene vil bli oppdatert.»

I etterkant av tematilsynet som ble gjennomført i desember har Regnskap Norge sagt at de skal jobbe med å oppdatere og justere rutinemal «for å ivareta forholdene de kontrollerte har fått kritikk for».

Tilbakekall av regnskapsførers autorisasjon

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av regnskapsførers autorisasjon etter tilsyn med en autorisert regnskapsfører (sladdet navn), som er dalig leder i regnskapsførerselskapet og eneste som er autorisert regnskapsfører. Tilbakekall er en svært alvorlig reaksjon og det skal foreligge grove og gjentatte overtredelse av regnskapsføreres plikter for å gå til det skrittet. Finanstilsynet la til grunn – blant annet – manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket for tilbakekall av autorisasjon.

«Finanstilsynet vil videre peke på at autoriserte regnskapsførere har viktige oppgaver i samfunnets bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Derfor ser Finanstilsynet svært alvorlig på at plikter etter hvitvaskingsregelverket ikke er overholdt. De har i tillegg ved to tidligere anledninger mottatt varsel om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører for å ikke overholde»

Her også er den virksomhetinnrettede risikovurderingen, eller fravær av denne, kritisert av Finanstilsynet.

«Det ble opplyst under tilsynet at regnskapsførerselskapet ikke har utarbeidet noen virksomhetsinnrettet risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7. […] Finanstilsynet anser dette som et grovt brudd på Deres plikter etter hvitvaskingsloven.»

Selskapet hadde heller ikke utarbeidet noen skriftlige rutiner, og hadde svært mange brudd på plikten til gjennomføring av kundetiltak og løpende oppfølging (bekreftelse av opplysninger, risikoklassifisering, innhenting av informasjon om reell rettighetshavere og PEP…).

Opplæring

I tillegg ble det avdekket at det ikke var gjennomført noen form for opplæring av de ansatte.

«Det ble opplyst under tilsynet at det ikke var gjennomført noen opplæring av de ansatte i form av kurs eller liknende der hvitvasking var et tema. Finanstilsynet legger til grunn at det som eventuelt muntlig er kommunisert til de ansatte om løpende, tilfeldige temaer knyttet til hvitvasking, ikke er tilstrekkelig til å gjøre de ansatte kjent med hvilke plikter som påhviler regnskapsførerselskapet til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking eller terrorfinansiering.»

Opplæringen skal være differensiert, risikobasert, foregå jevnlig og kunne dokumenteres. Finanstilsynet vurderte at manglende opplæring og opplæringsplan var brudd på hvitvaskingsloven § 8 om krav til Rutiner, og  § 36 om krav til opplæring.

«Selskapet hadde ikke gjennomført noen opplæringstiltak eller fastsatt planer for slike tiltak. Finanstilsynet mener det foreligger brudd på hvitvaskingsloven § 8, jf. § 36, samt selvstendig brudd på § 36.»

Hva kan regnskapsfører og regnskapsførerforetak gjøre?

I Vega tror vi at opplæring og kompetanseheving er avgjørende for å bygge dyp forståelse for hvitvasking og terrorfinansiering og kunne løse alle utfordringer man står ovenfor, særlig i rapporteringspliktige selskap.

Vi er dedikert til å levere relevante kurs av høy kvalitet med fokus på praktisk virksomhetsimplementering.

Hvordan kan regnskapsbransje og de ulike regnskapstjenestene brukes av oppdragsgiver til å hvitvaske eller finansiere terror?

Vårt kurs som Hvitvaskingansvarlig Regnaskapsforetak er nå åpen for påmelding med oppstart 1. juni. Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige, fagansvarlige og andre med ledende funksjoner på området for antihvitvask i regnskapsførerforetak, og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan forpliktelsene på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i virksomheten.

Etter gjennomført kurs vil du være i stand til å bygge eget antihvitvaskopplegg i din virksomhet.

Hvitvaskingsansvarlig regnskapsforetak

8 000 kr

Kurs for hvitvaskingsansvarlig i regnskapsforetak

  • Typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet
  • Regnskapsføres rolle i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
  • Operasjonalisering av hvitvaskingsloven i regnskapsvirksomhet
  • Undersøkelser og rapportering til Økokrim

Interessert i skreddersydd kurs?

Vega Integrity tilbyr kurspakker til virksomheter som ønsker kompetanseheving for sine ansatte i henhold til hvitvaskingslovens opplæringskrav.

Vi skreddersy kurs og kurspakker til din virksomhet

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr