Hvor mange ansatte bør jobbe med transaksjonsovervåkning? 

Som del av løpende oppfølging av kundeforhold, er flere rapporteringspliktige pålagt å ha et elektronisk overvåkningssystem. Det gjelder banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Andre rapporteringspliktige benytter også elektroniske overvåkningssystemer for å overholde lovens krav om løpende oppfølging, som for eksempel vekslingsplattformer for virtuell valuta.

Transaksjonsovervåkning er for de fleste rapporteringspliktige det mest ressurskrevende området på antihvitvask. Det krever omfattende styring og kontroll, på strategisk (risikobasert tilnærming), taktisk (kompetanse og regelimplementering) og operativt nivå (daglig håndtering av alarmer, baklogg osv.)

Det er kanskje ikke rart at man lurer på: “hvor mange medarbeidere må vi ansette for å få jobben godt gjort?” 

Tilsynet vet når det er for lite

I april 2021 i Frankrike har tilsynsmyndighetene ilagt overtredelsesgebyr på 1.500.000 euro til Carrefour Banque (eid 40% av BNP Parisbas) blant annet på grunn av manglende ressurser for å håndtere alarmer fra transaksjonsovervåkning. På tilsynstidspunktet var det 200.000 saker i kø på transaksjonsovervåkning. Der jobbet 7 personer som behandlet alarmene; både undersøkelse og rapportering. I gjennomsnitt var det 470 alarmer per dag og kun 130 var behandlet. Det er ingen overraskelse at køen bygger seg veldig fort opp til å nå flere hundre tusen med en slik situasjon. I tillegg hadde styret aldri fått ordentlig informasjon om hvor mye kø og ubehandlede saker det var på antihvitvask avdeling, og har dermed ikke iverksatt nødvendige tiltak for å håndtere situasjonen. 

Tilsynet vurderte at antihvitvaskprogrammet sviktet i stor grad på grunn av mangel på tilstrekkelige menneskelige ressurser. 

0
Euro i bot
0
Saker i kø

I en annen sak i USA vedtok FinCen i desember 2021 en bot på 8.000.000 USD til Community Bank of Texas for grov mangler ved etterlevelsen av hvitvaskingsregelverk.  

I tilsynsrapporten kan vi lese at banken hadde til sammen 6 til 8 ansatte på antihvitvaskavdelingen, hvorav 3 ansatte hadde ansvar for transaksjonsovervåkning og måtte behandle opp til 100 alarmer per dag. FinCen vurderte at dette innebar at kvaliteten ikke kunne være tilstrekkelig og at analytikerne ikke kunne vurdere all tilgjengelig informasjon på kunden for å ta en god beslutning. 

Utover det ble det påpekt at banken ikke hadde tilstrekkelig kompetanse på området. En av bankens tiltak for å adressere kritikken fra FinCen var å ansette en ny Financial Crime direktør med betydelig erfaring og ekspertise. Banken har også oppbemannet ressursene på avdelingen og også lagt mer vekt på kompetanse blant de ansatte.  

0
USD i bot

Utdrag fra FinCen rapport

“CBOT willfully failed to implement and maintain an effective AML program and as a result, failed to detect and report suspicious or illicit activity conducted by several long-term customers […] the office’s failures were compounded by the Bank’s inadequate staffing and oversight of the AML office, either through the BSA Officer, or otherwise.” 

“Thereafter, in late November 2019, CBOT hired a new Director of Financial Crimes with significant experience and expertise to replace the former BSA Officer. The Bank increased AML staffing, including by adding experienced BSA managers, and has undertaken steps to establish on-demand staff augmentation.” 

Disse 2 sakene illustrerer godt hvor viktig det er at rapporteringspliktige sikrer at de har tilstrekkelige ressurser til å håndtere det operative antihvitvaskingsarbeidet som er nødvendig for å etterleve regelverket. 

I det franske eksempelet ser vi en tydelig underbemannet avdeling som har ført til en ekstremt stor backlogg. Men det var også dårlig styring og manglende intern kommunikasjon. Her burde ledelsen ha satt opp en plan for å ta tak i problemene.  

På den annen side har vi det amerikanske eksempelet hvor det ikke nødvendigvis var rapportert noe særlig kø men hvor man vurderte at bemanningen ikke var tilstrekkelig for å kunne vurdere sakene riktig og med god kvalitet – i tillegg til utilstrekkelig kompetanse.

"Tilstrekkelig ressurs"

Når vi snakker om tilstrekkelig ressurs mener vi at det både er nok folk (det kommer man seg ikke unna), men også like viktig at det er de riktige menneskene. Man kan se store forskjeller mellom en avdeling hvor det er høy kompetanse, motivasjon, vilje og forståelse for antihvitvask, kontra en avdeling som består utelukkende av saksbehandlere uten erfaring og forståelse for fagområdet. En viss kompetanse og interesse er helt avgjørende.  

Det er ikke mulig å gi et bestemt tall på hvor mange ansatte som bør jobbe med transaksjonsovervåkning, det vil bero på virksomhetens struktur, omfang og organisering.  Men det som er sikkert er at Finanstilsynet uttrykkelig har fremhevet at det ikke er adgang til å bygge opp køer på transaksjonsovervåkning, undersøkelser og rapportering av mistenkelige forhold på grunn av mangel på ressurser.  

Med eksemplene ovenfor har vi vist at manglende vilje til å rekruttere tilstrekkelige ressurser har vært en avgjørende faktor for ileggelse av overtredelsesgebyr. Det er også like viktig at det rekrutteres mennesker med relevant og variert kompetanse på antihvitvask. Antihvitvask er et krevende, komplekst og svært tverrfaglig område. Virksomheten bør derfor sikre at den har kompetanse som spenner over de fagområdene antihvitvask berører; juridisk kompetanse, kriminologi, etterretning, etterforskning, risikostyring og sikkerhet. Riktig kompetanse er kritisk for virksomhetens evne til å gjennomføre grundige kundetiltak, brede undersøkelser og utferdige gode rapporter til Økokrim. 

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr